Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek Sztanyó Brigitta egyéni vállalkozó (a továbbiakban Tulajdonos) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban Vevő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.

A Weboldal címe:

www.husew.hu

A weboldal üzemeltetőjének adatai:

Név: Sztanyó Brigitta

Székhely címe: 1116 Budapest, Kisköre utca 17 2/10

Telephely címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144

Statisztikai számjel: 52501320-9003-231-01

Adószám: 52501320-1-43

Nyilvántartási szám: 51495291

Engedélyszám: ET-036945

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

A tulajdonos fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a weboldal használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti. 

Szerzői jogok

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Tulajdonos jogosult.

A Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni!

A Tulajdonos azonban beleegyezik az alábbi feltételek szerinti felhasználásba: a pontos – https://husew.hu/ – weboldal forrás megjelölésével és linken keresztüli hivatkozással, saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében a weboldal tartalma vagy kivonatai számítógépen tárolhatók, kinyomtathatók. 

A weboldal elérése

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a weboldalt bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. Tulajdonos nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Tulajdonos kifejezetten kizárja.​

Rendelés menete

A megrendelés történhet e-mailben, vagy facebookon, de kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel lehet az egyedi termékeket megvásárolni. A megrendelésre vonatkozó szabályokat a jelen szerződés szabályozza. Az elektronikusan leadott rendelését követően visszaigazoló üzenetet kap a rendeléséről, annak részleteiről, többek között a várható szállítási időről, a fizetendő összegről. A megrendelés elfogadása, alap esetben, a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül történik meg írásban történő visszaigazolással.

A rendelés során az alábbi adatok megadása szükséges:

– számlázási cím:

Név vagy cégnév Cím vagy székhely (Ország, Irányítószám, Város, Utca, Házszám, emelet, ajtó, egyéb, pl. kapucsengő)

E-mail cím

Telefonszám

Adószám

– szállítási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől):

Név vagy cégnév

Cím

Kapcsolattartó vagy átvételre jogosult

Rendelés felvétele előtt minden esetben a Vevő érdeklődjön a Tulajdonosnál, az adott termék rendelhetőségéről. Mivel egy anyagból nem készül, hat-hét darabnál több ezzel megőrizve a táskák egyedi jellegét. Amennyiben valamilyen oknál fogva a Tulajdonos nem -, vagy csak részben tudja teljesíteni a megrendelést, írásban felveszi a kapcsolatot a Vevővel. Ilyen eset lehet például, de nem kizárólag, ha a kiválasztott szín-, anyag – vagy minta időközben elfogyott, ha előre nem látható túlterheltség miatt a soron kívüli kiszolgálást a Tulajdonos nem tudja vállalni, stb. Ez esetben a Vevő visszaléphet a megrendeléstől. Sürgős esetben, felárért, soron kívüli teljesítés is lehetséges. A szerződés megrendelésre vonatkozó része a Vevő részéről a megrendelés elküldésével, a Tulajdonos részéről a visszaigazoló e-mail elküldésétől számított legkésőbb 48 óra múlva lép hatályba.

Elkészítési idő

 

Mivel minden termék egyedileg készül, az elkészítési idő  max.30-60 napig is eltarthat, attól függően, hogy mennyi rendelés van előjegyezve.

Fizetés

Vevő az összes járulékos költséggel növelt teljes vételár kifizetésénél az alábbi fizetési mód közül választhat:

Átutalás

Vevőnek az elfogadott megrendelés vételárát Tulajdonos által történő teljesítést megelőzően van lehetősége átutalással kifizetni. A Tulajdonos kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít. Tulajdonos egyedi megállapodás alapján Vevő kérésére ettől eltérő fizetési határidőt is megállapíthat.

.

Szállítás

Vevő kizárólag a Magyar Köztársaság területére kérhet szállítást. Ettől eltérő szállítási címre történő szállítás a Tulajdonos és Vevő egyedi megállapodását követően lehetséges. A csomag feladásáról és hozzávetőleges szállítás idejéről a vevő e-mailben kap tájékoztatást.

Vevő az alábbi szállítási, illetve átvételi módok közül választhat:

Posta

A vételár Tulajdonos bankszámláján történő jóváírását követően ajánlott postai küldeményként egyidejűleg történik.

Személyes átvétel

A Tulajdonossal előre egyeztetett időpontban a Tulajdonos telephelyén van lehetősség. Tulajdonos egyedi megállapodás alapján Vevő kérésére ettől eltérő átvételi helyszínt is megállapíthat. A Vevő köteles az átvétel időpontjában a küldeményt tételesen ellenőrizni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Tulajdonos nem fogad el.

Tulajdonos fenntartja a jogot bármely szállítási mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

Elállás joga

Megrendelés során a Vevő élhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében található Elállási/Felmondási tájékoztatójában részletesen rögzített feltétel nélküli elállási joggal. Internetes vásárlások esetén a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozat elküldésével jelezheti. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai ajánlott értesítő cédula, illetve a személyes átvételre egyeztetett időpont. Elállásnál a tulajdonos köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. A Tulajdonos követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyártási hibás, akkor a Vevő fordulhat a Tulajdonoshoz minőségi kifogással

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán 1116 Budapest Kisköre utca 17 2/10), vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: husew.handmade@gmail.com.

Amennyiben a Vevő nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát, úgy a Tulajdonos a vételárat nem téríti vissza. Azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van az elállás tárgyát képező termék visszaküldésére a Vevő részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a Vevőt terheli.

Kellékszavatosság

A Vevő a termék átvételétől számított 1 éven belül élhet kellékszavatossági jogával, azon garanciális események vonatkozásában, melyek olyan termékhibákra vonatkoznak, melyek már a termék átvételekor is fennálltak. Jogos esetben a Vevő kérhet kijavítást vagy cserét. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy aránytalan költséggel járna a Tulajdonos részére, úgy lehetőség van a hiba mértékében arányosan árleszállításra.

Csere esetén újra kezdődik az 1 éves kellékszavatossági helytállást előíró időszak. Javítás esetén csak a javított hibára kezdődik újra a fenti 1 éves időszak. Leszállítás esetén a kifogásolt hiba miatt a Tulajdonos újabb garanciális helytállásra nem kötelezhető. Legfeljebb háromszori csere vagy javítás után Felek a szerződéstől való elállást kötik ki. A Vevő az észlelt hibát köteles haladéktalanul, de legfeljebb 2 hónapon belül jelezni a Tulajdonos részére.

Amennyiben ez elmarad, és a hibából a terméken további értékcsökkenés következik be, annak megtérítésére és javítására a Tulajdonos nem köteles.

A termék átvételétől számított 6 hónapon belül jelzett hiba esetén vélelmezni kell, hogy az adott hiba már a teljesítést pillanatában is fennállt, kivéve, ha ez a vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. a Tulajdonos mentesül a szavatossági helytállás alól, ha a vélelmet megcáfolva bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően -, vagy a termék nem rendeltetésszerű használatából adódóan keletkezett. A teljesítés utáni hat hónap elteltével a bizonyítási teher megfordul, azaz 5 vitás helyzetben a Vevőt terheli bizonyítási teher.

Amennyiben a Vevő kellékszavatossági jogával kíván élni, akkor ezt megteheti a Tulajdonos felé valamely módon, lehetőleg írásban való közléssel. Ebbe bele kell foglalnia, hogy mi a kellékszavatossággal kapcsolatos észrevétele és igénye. Ezt követően erről a Tulajdonos jegyzőkönyvet vesz fel. A kellékszavatossági joggal való élés jogosságának kivizsgálásra a Tulajdonosnak 30 napja van – de igyekszik ezt a lehető leghamarabb megtenni. Amennyiben a vizsgálat eredménye a Vevő részére pozitív eredménnyel zárul, a Tulajdonos minden további vizsgálat és tájékoztatás nélkül helytáll a kellékszavatossági jog gyakorlása során.

Termékszavatosság

Ingó dolog (jelen esetben: a boltokban, honlapon megtalálható termékek) hibája esetén a Vevő élhet a termékszavatosság jogával is a kellékszavatosság pontban részletezett jogával szemben. Ez esetben a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Hibás a termék, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a Tulajdonos által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Vevő termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó, jelen esetben a Tulajdonos) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vevő nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. Amennyiben a Vevő termékszavatossági jogával kíván élni, akkor ezt megteheti a Tulajdonos felé valamely módon, lehetőleg írásban való közléssel, a Tulajdonos elérhetőségein. Ebbe bele kell foglalnia, hogy mi a termékszavatossággal kapcsolatos észrevétele és igénye. Ezt követően erről a Tulajdonos jegyzőkönyvet vesz fel.

A termékszavatossági joggal való élés jogosságának kivizsgálásra a Tulajdonosnak 30 napja van – de igyekszik ezt a lehető leghamarabb megtenni. Amennyiben a vizsgálat eredménye a Vevő részére pozitív eredménnyel zárul, a Tulajdonos minden további vizsgálat és tájékoztatás nélkül helytáll a termékszavatossági jog gyakorlása során

Sérült csomagolás

A kézbesítés során a Vevő köteles az átvett csomag sértetlenségét ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, úgy jegyzőkönyvet készíteni ezen tényről.

A Tulajdonos a sérülten feladott csomag lehetőségét kizárja, tekintve, hogy sérült csomagot futárcég nem vesz át. A sérült csomagolású termék átvétele a Vevő részéről garanciális jogvesztéssel jár, a mennyiségi illetve sérült termékre való reklamációk vonatkozásában.

Adatvédelem

 A Tulajdonos megrendelés  során a Vevő által megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998 évi VI. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Az weboldal használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. 

Vevő felhatalmazza a Tulajdonost, hogy a megrendelés teljesítése érdekében beszállítóinak átadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, amely személyek ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használhatják.

A szerződés hatálya

A jelen ÁSZF kötelező erővel hatályos a Felekre a weboldalon, való böngészésének megkezdésétől, valamint a Tulajdonossal való kapcsolatfelvétel pillanatától, és különösen a a Vevő által leadott megrendelést követően, valamint minden további, egy megrendelést egyértelműen hatályosító, jelen szerződésben nem tárgyalt mód esetében.

Panaszkezelés

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Tulajdonos címével

Szóbeli panasz esetén a Tulajdonos a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a Vevő a Tulajdonos panaszkezelését vitatja, vagy ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy a Tulajdonos a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a vásárlónak eljuttatja.

Írásban (ideértve az elektronikus úton) vagy telefonon tett panaszt a Tulajdonos 30 napon belül írásban válaszolja meg – egyúttal csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat.

Amennyiben a Tulajdonos elutasítja a panaszt, azt indokolni köteles. Egyúttal köteles felhívni a Vevő figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. Egyebekben fogyasztóként erről a Vevő az alábbiak szerint tájékozódhat, további panaszt az alábbiak szerint tehet, vitás esetben jogorvoslati lehetőséget az alábbiak szerint kaphat:

Megrendelő fogyasztóként panasszal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.

A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A Tulajdonos fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.

 

close

TÖBBET SZERETNÉL TUDNI?

Iratkozz fel hírlevelemre!