ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

 1. Általános rész
  1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint  az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR – az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának előírásait figyelembe véve nyilatkozom, hogy a Sztanyó Brigitta ev.(székhely:1116 Budapest Kisköre utca 17 2/10) által működtetett weboldal(www.husew.hu),illetve közösségi oldalán (https://www.facebook.com/Husew.handmade/) történő rendelésem során szükséges személyes adataim, valamint személyes adatot tartalmazó okmányaim kezeléséhez hozzájárulásomat adom.
  2. A hozzájárulásom a következő mellékletben foglalt adatokra vonatkozik: kezelt adatok köre.
  3. A hozzájárulás megadása előtt tudomásul veszem, hogy
   – ​hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom,
   – a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  4. Kijelentem, hogy a kezelt személyes adataim körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeimet részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát weboldalon, illetve közösségi oldalon a rendelés leadását megelőzően megismertem.
 1. Fogalommeghatározások:

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A www.husew.hu illetve https://www.facebook.com/Husew.handmade/  oldalak tekintetében adatkezelő Sztanyó Brigitta ev.(székhely: 1116 Budapest Kisköre utca 17 2/10.).

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Felhasználó: az a természetes személy, aki a www.husew.hu, illetve https://www.facebook.com/Husew.handmade/ oldalon leadja rendelését, és ennek keretében megadja személyazonosító adatát: név, lakcím, telefonszám, e-mailcím.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján.