1 Az adatkezelési tájékoztató célja

Sztanyó Brigitta (1116, Bp. Kisköre utca 17 2/10, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.husew.hu címen, valamint a https://www.facebook.com/Husew.handmade/ oldalon.

A szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.husew.hu/adatvédelem címen.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A szolgáltató, az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2 Az adatkezelő adatai

Amennyiben élne a megkeresés lehetőségével kérem tegye meg a weboldalon keresztül (www.husew.hu), illetve e-mail-en keresztül is husew.handmade@gmail.com

Név: Sztanyó Brigitta

Székhely: 1116, Budapest Kisköre utca 17 2/10

Telephely: 1116, Budapest, Fehérvári út 132-144

Nyilvántartási szám: 51495291

Adószám: 52501320-1-43

Telefonszám: +36706392287

E-mail: husew.handmade@gmail.com

3 A kezelt személyes adatok köre

A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A szolgáltató, az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A szolgáltató, olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A szolgáltató, az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4.Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Ahhoz, hogy a kiválasztott, egyedileg rendelt terméket postai úton az ügyfél áttudja venni, szükséges megadnia személyes adatait. Ezek a következők lehetnek: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

4.1 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Amennyiben bármiféle reklamáció lépne fel a hatékony ügyintézéshez az ügyfélnek szükséges megadnia néhány személyes adatát. Ezek a következők: Név, lakcím, e-mail cím.

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről a szolgáltató külön értesíti ügyfeleit.

Felhívjuk a szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

5.2Kezelt adatok köre

A szolgáltató a megrendelés/vásárlás során az ügyfél által megadott személyes adatokat (név, lakcím, telefonszám, e-mailcím) kezeli

5.3Adatkezelés időtartama

Az ügyfél által küldött személyazonosító adatokat addig kezeli a szolgáltató, ameddig az ügyfél által kért termék átvételre nem kerül. Ezt követően néhány személyes adat (törvény által kötelezővé tett esetek) kivételével, a többi törlésre kerül.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Ahhoz, hogy a megrendelt terméket a szolgáltató továbbítani tudja, és amennyiben ezt az ügyfél nem személyesen szeretné megtenni, úgy csomagküldő szolgálat szolgáltatásait veszi igénybe.

Az ügyfél által megadott személyes adatok egy részének feldolgozása a szolgáltató által megbízott könyvelőcég feladata. A könyvelő, mint adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a SZtv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

7.Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

7.5 Adathordozáshoz való jog

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.6 Visszavonás joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.Jogérvényesítés lehetőségek

Az ügyfél jogainak sérelme esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu) (1125. Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím:1530 Budapest,Pf.:5)

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor a szolgáltató ad tájékoztatást. Tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Sztanyó Brigitta e.v. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.